fbpx

การออกแบบโลโก้ (Logo Design)

การออกแบบโลโก้ (Logo Design) เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างสรรค์สัญลักษณ์ที่แท้จริงและเป็นเอกลักษณ์สำหรับองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ โดยมักจะมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสารค่านิยมขององค์กรหรือธุรกิจนั้น ๆ แก่ผู้รับชมหรือผู้ใช้บริการ โลโก้ที่สร้างขึ้นเกิดจากกระบวนการออกแบบที่ละเอียดอ่อนและคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์เลขที่สองมิติ สี และตัวอักษร เพื่อเล่าเรื่องราวและสื่อความหมายเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ

ขั้นตอนในการออกแบบโลโก้มีดังนี้:

 1. การวิเคราะห์และศึกษา: ขั้นแรกในกระบวนการออกแบบโลโก้คือการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร รวมถึงการศึกษาตลาดและคู่แข่งขององค์กรนั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการและความพิเศษขององค์กร
 2. การรวบรวมไอเดีย: หลังจากที่เข้าใจความต้องการและคุณสมบัติขององค์กรแล้ว นักออกแบบจะเริ่มต้นรวบรวมไอเดียและสร้างแรงบันดาลใจจากแหล่งที่แตกต่างกัน เช่น การสำรวจแบรนด์คล้ายคลึง การสำรวจโลโก้อื่น ๆ หรือการสร้างแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สัตว์ รูปร่าง หรือองค์ประกอบอื่น ๆ
 3. การสร้างร่างโลโก้: หลังจากได้ไอเดียและแรงบันดาลใจมาแล้ว เริ่มต้นสร้างร่างโลโก้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือด้วยวิธีการวาดมือ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติขององค์กร และความเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องการสื่อสาร
 4. การปรับแต่งและการทดสอบ: หลังจากสร้างร่างโลโก้แล้ว จะมีการปรับแต่งร่างโลโก้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และทดสอบด้วยการนำโลโก้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการสื่อสารและความทันสมัยของโลโก้
 5. การสร้างเอกลักษณ์แบรนด์: เมื่อโลโก้ได้รับการออกแบบและถูกยอมรับ จะนำโลโก้ไปสร้างเอกลักษณ์แบรนด์โดยใช้โลโก้เป็นฐานรากและสร้างสรรค์องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น เทคนิคการเรียงลำดับสี ตัวอักษร และสัญลักษณ์เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์แบบริสุทธิ์และความจำ impression ที่ติดทนในใจผู้รับชมหรือผู้ใช้บริการ

โดยการออกแบบโลโก้ที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้:

 • ความเรียบง่าย: โลโก้ควรมีการออกแบบที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนเกินไป เพื่อให้ผู้รับชมหรือผู้ใช้บริการสามารถจดจำและรู้จักโลโก้ได้ง่าย
 • ความกระชับ: โลโก้ควรมีขนาดที่เล็กและกระชับเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่จำกัดได้โดยไม่สูญเสียความละเอียดและความชัดของโลโก้
 • ความเป็นเอกลักษณ์: โลโก้ควรสร้างเอกลักษณ์และสื่อความเป็นตัวตนขององค์กร โดยใช้สัญลักษณ์ที่ไม่ซ้ำซ้อนและเป็นเอกลักษณ์ต่อไป
 • ความสอดคล้อง: โลโก้ควรสื่อถึงค่านิยมและอุดมการณ์ขององค์กรให้ได้อย่างชัดเจน โดยใช้สี รูปร่าง และตัวอักษรที่สอดคล้องกับความเป็นตัวตนขององค์กร
 • ความทันสมัย: โลโก้ควรออกแบบให้เป็นเวลานานและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและแนวโน้มใหม่ ๆ ในวงการออกแบบ
 • ความอ่านได้ง่าย: โลโก้ควรมีความชัดเจนและสามารถอ่านออกได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์
 • การใช้สีที่เหมาะสม: การเลือกใช้สีในโลโก้ควรสอดคล้องกับความหมายและอารมณ์ขององค์กร และควรใช้สีที่สามารถนำไปใช้ในทุกสื่อการติดต่อขององค์กรได้
 • การนำเสนอตามหลักการออกแบบ: โลโก้ควรถูกนำเสนอในรูปแบบที่เป็นระเบียบและมีความสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบกันอย่างสมบูรณ์

ในการออกแบบโลโก้ ควรพิจารณาความต้องการและความเฉพาะเจาะจงขององค์กร เพื่อสร้างสรรค์โลโก้ที่มีความหมายและเป็นเอกลักษณ์ตามที่องค์กรต้องการ

error: Content is protected !!