fbpx

ตราสินค้า กับโลโก้ แตกต่างกันอย่างไร

ตราสินค้า (Brand Mark) และโลโก้ (Logo) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแทนแบรนด์หรือธุรกิจ แม้ว่าสององค์ประกอบนี้จะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันดังนี้:

ตราสินค้า (Brand Mark):

  • ตราสินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนแบรนด์หรือสินค้าเฉพาะที่ไม่ได้ใช้ตัวอักษร
  • ตราสินค้าอาจประกอบด้วยรูปภาพ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ทางศาสตร์ หรือองค์ประกอบที่ไม่ได้เป็นตัวอักษร
  • ตราสินค้ามักเน้นที่ความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่น เพื่อให้สื่อถึงแบรนด์หรือสินค้าเอง

โลโก้ (Logo):

  • โลโก้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนแบรนด์หรือธุรกิจและมักประกอบด้วยตัวอักษรหรือชื่อย่อของแบรนด์
  • โลโก้อาจประกอบด้วยสัญลักษณ์, รูปภาพ, และตัวอักษรที่เขียนเป็นแบบเฉพาะ
  • โลโก้มักเน้นการสื่อสารและการสร้างความจดจำให้กับแบรนด์ และมีการใช้สีและรูปทรงที่ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความหมายของแบรนด์

ความแตกต่างระหว่างตราสินค้าและโลโก้:

  1. องค์ประกอบ: ตราสินค้าอาจไม่มีตัวอักษรแต่มีสัญลักษณ์หรือภาพเป็นตัวแทน ในขณะที่โลโก้มักประกอบด้วยตัวอักษรและสัญลักษณ์หรือรูปภาพเพื่อสื่อความหมาย
  2. การสื่อสาร: ตราสินค้ามุ่งเน้นที่ความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสินค้าเพื่อแยกตัวออกจากคู่แข่ง ในขณะที่โลโก้มีการสื่อสารและสร้างความรู้สึกกับแบรนด์โดยใช้ตัวอักษรและสัญลักษณ์เพื่อสร้างความจำและการรู้จักกับแบรนด์
  3. การใช้สี: ตราสินค้าอาจมีการใช้สีที่ไม่เป็นไปตามเอกลักษณ์ของแบรนด์ แต่โลโก้มักมีการใช้สีที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรและภาพเพื่อสร้างความสอดคล้องและความทรงจำ
  4. ความโดดเด่น: ตราสินค้าอาจมีความโดดเด่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแบรนด์อย่างตรงไปตรงมา แต่โลโก้มักมีการออกแบบเพื่อให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สามารถจดจำได้

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างตราสินค้าและโลโก้อาจมีความผันผวนและอาจมีการใช้ซ้อนทับกันในบางกรณี แต่ทั้งสองนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์และความรู้สึกกับแบรนด์หรือธุรกิจขอองค์กรของคุณ

error: Content is protected !!